Regulamin Sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KAMADO MEBLE

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników ze Sklepu prowadzonego przez Sprzedawcę.
 2. Regulamin udostępniany jest nieprzerwanie na stronie internetowej Sklepu w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie.

 

DEFINICJE

Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:

 1. Sprzedawca – Kamil Dorywała, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą KAMADO MEBLE Kamil Dorwała, Mieleszyn 119, 98-430 Bolesławiec, której nadano numer identyfikacji podatkowej NIP: 9970069965 oraz numer statystyczny REGON:731443266, który prowadząc działalność gospodarczą dokonuje w ramach Sklepu sprzedaży produktów. W celu sprawdzenia aktualnego stanu wpisu Sprzedającego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej należy odszukać wpis, przy użyciu numeru NIP lub numeru REGON wskazanych w pkt. II. ust. 1 Regulaminu, na stronie internetowej https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg/ceidg.public.ui/Search.aspx lub pobrać go tutaj https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg/ceidg.public.ui/SearchDetails.aspx?Id=faf9ada1-4b01-4642-b933-c3318f25bcf6
 1. Sklep – zbiór stron internetowych i narzędzi informatycznych (serwis internetowy) zarządzanych przez Sprzedawcę i pozwalających Użytkownikom na zawieranie Umów sprzedaży, dostępny w domenie internetowej: https://kamadomeble.pl;
 2. Kupujący – Użytkownik, który zawiera w ramach Sklepu Umowę sprzedaży;
 3. Konsument – za konsumenta w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Przedsiębiorca – przedsiębiorca w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) tj. osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową;
 5. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży zawarta w Sklepie na zasadach wynikających z Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym;
 6. Zamówienie standardowe – zmówienie złożone przez Użytkownika, którego przedmiotem są produkty dostępne w ofercie Sklepu, bez zmiany ich oryginalnych cech, m.in. wymiarów, koloru, kształtu, materiału, składu, dodatków;
 7. Zamówienie niestandardowe – zamówienie złożone przez Użytkownika, którego przedmiotem są produkty dostępne w ofercie Sklepu, ze zmianą ich oryginalnych cech, m.in. wymiarów, koloru, kształtu, materiału, składu, dodatków tj. produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Kupującego lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 8. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu;
 9. Użytkownik – użytkownik Internetu, korzystający ze Sklepu;
 10. Ustawa – Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r. (Dz. U. z 2014r. poz. 827 z późn.zm.)

 

III.    OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU

 1. Użytkownik może korzystać ze Sklepu za pośrednictwem urządzeń komunikujących się z Internetem (komputer, telefon), z wykorzystaniem przeglądarki internetowej:
  1. Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7.0
  2. Mozilla Firefox w wersji nie starszej niż 3.0
  3. Google Chrome
  4. włączoną obsługą JavaScript
  5. włączoną obsługę plików Cookies
 2. Wykorzystywanie przez Użytkownika nazwy Sprzedawcy, logo Sklepu, elementów graficznych Sklepu oraz układu i kompozycji Sklepu tzw. layout, jest zabronione za wyjątkiem sytuacji wyraźnie wskazanych w Regulaminie lub gdy korzystanie ze wskazanych przedmiotów praw autorskich oraz przedmiotów własności przemysłowej jest możliwe na podstawie wyraźnej pisemnej zgody Sprzedawcy lub uprawnionych podmiotów trzecich. Zabronione jest podejmowanie przez Użytkownika jakichkolwiek działań zmierzających do odtworzenia Sklepu, w tym w szczególności na stronach internetowych i w domenach internetowych powiązanych z Użytkownikiem.
 3. Użytkownik może porozumiewać się ze Sprzedawcą:
  1. pisemnie – na adres korespondencyjny: Kamado Meble Kamil Dorywała, Mieleszyn 119, 98-430 Bolesławiec.
  2. drogą elektroniczną – pod adresem e-mail: zamowienia@kamadomeble.pl, biuro@kamadomeble.pl.

IV SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Informacje dotyczące produktów znajdujących się w Sklepie nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do składania ofert (zamówień) przez Użytkowników.
  2. Poprzez złożenie zamówienia Użytkownik składa ofertę kupna określonego produktu.
  3. W przypadku, gdy produkt objęty zamówieniem nie jest dostępny Sprzedawca niezwłocznie poinformuje o tym Użytkownika.
  4. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT oraz nie zawierają kosztów przesyłki.
  5. Zamówienia realizowane są na terenie Polski i zamówienia należy składać w języku polskim.
  6. Użytkownik ma możliwość dokonywania zamówień w Sklepie w trybie 24 godzin/7 dni w tygodniu/365 dni  w roku. Zamówienia realizowane są w od poniedziałku do piątku, w godzinach od 00 do 16.00.
  7. Wszystkie sprzedawane produkty zawierają dokładny opis ich właściwości. Opis odpowiada właściwościom produktów sprzedawanych na stronach Sklepu.
 2. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ
  1. Przed złożeniem zamówienia, Użytkownik umieszcza w wirtualnym koszyku wybrany przez siebie produkt, który zamierza nabyć. Podczas wyboru produktów Użytkownik może dowolnie zarządzać zawartością koszyka poprzez dodawanie do koszyka kolejnych produktów lub usuwanie ich z koszyka.
  2. W przypadku, gdy Użytkownik chce złożyć Zamówienie Niestandardowe, Użytkownik wypełnia odpowiednie pole o nazwie „Specyfikacja do Zamówienia”, w którym wskazuje szczegółowe wytyczne dotyczące zamawianego produktu, w szczególności wymiary, kolor, kształt, materiał.
  3. Kupujący zobowiązany jest wypełnić wszystkie rubryki formularza zamówienia prawidłowo oraz podać dane zgodne ze stanem rzeczywistym.
  4. Potwierdzenie otrzymania zamówienia zostanie automatycznie wysłane na adres poczty elektronicznej Użytkownika. Potwierdzenie otrzymania zamówienia nie stanowi przyjęcia zamówienia do realizacji.
  5. Po złożeniu zamówienia Sprzedawca przesyła Użytkownikowi informację o przyjęciu zamówienia do realizacji (przyjęcie oferty), tj.:
   1. w przypadku Zamówienia poniżej łącznej wartości 5000 zł brutto, Kupujący jest zobowiązany do potwierdzenia w terminie 3 dni  od  otrzymania stosownej wiadomości Sprzedającego, realizacji Zamówienia. Klient akceptuje fakt, że  dopiero z chwilą  potwierdzenia przez niego  Zamówienia, Sprzedający przystąpi do realizacji Zamówienia.
   2. w przypadku Zamówienia powyżej łącznej wartości 5000 zł brutto, Kupujący jest zobowiązany do uiszczenia zadatku w kwocie stanowiącej 30% łącznej wartości Zamówienia brutto na rachunek bankowy Sprzedającego wskazany w pkt V ust. 1 Regulaminu. Klient akceptuje fakt, że  z chwilą zaksięgowania zapłaty zadatku w całości na rachunku bankowym Sprzedającego, Sprzedający przystąpi do realizacji Zamówienia.
  6. Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania Użytkownikowi przez Sprzedawcę informacji o przyjęciu zamówienia do realizacji.
  7. Użytkownicy mają możliwość korzystania ze Sklepu, w tym zawierania Umów, zarówno po dokonaniu rejestracji w Sklepie jak i bez rejestracji.
  8. Rejestracja w Sklepie wymaga spełnienia łącznie następujących warunków:
   1. wypełnienia formularza internetowego dostępnego na stronie internetowej Sklepu podając dane osobowe oraz hasło;
   2. akceptacji Regulaminu.
  9. W przypadku korzystania ze Sklepu, w tym zawarcia Umowy bez rejestracji, Użytkownicy mają obowiązek akceptacji Regulaminu.

V ZAPŁATA CENY

 1. Zapłata za zakupiony produkt może zostać dokonana:
  1. przelewem (przedpłata) – na rachunek bankowy Sprzedawcy: 84 1020 4564 0000 5602 0150 9744
  2. przy odbiorze zakupionego produktu za pośrednictwem firmy kurierskiej (za pobraniem).
 1. Kupujący dokonuje zakupu produktu zgodnie z ceną oraz wysokością kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia. Wysokość kosztów dostawy uzależniona jest od sposobu dostawy wybranego przez Kupującego.
 2. Brak otrzymania płatności na rachunek bankowy w terminie 10 dni od dnia przyjęcia zamówienia do realizacji w przypadku wyboru przelewu (przedpłaty) jako formę zapłaty, spowoduje jego anulowanie. Realizacja zamówienia płatnego w formie przelewu bankowego rozpoczyna się po zaksięgowaniu należności na rachunku bankowym Sprzedawcy.
 3. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia produktu wolnego od wad.

VI. GWARANCJA

Wszystkie produkty sprzedawane przy wykorzystaniu Sklepu objęte są gwarancją. Karta gwarancyjna stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.

VII.    POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

  1. Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Kupującego, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Wadą fizyczną jest niezgodność dostarczonych produktów z umową. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przez Kupującego przed upływem dwóch lat od daty wydania mu produktu przez Sprzedawcę.
  2. Reklamacje mogą być składane osobiście w siedzibie Sprzedającego, pisemnie na adres korespondencyjny Sprzedającego tj. Kamado Meble Kamil Dorywała, Mieleszyn 119, 98-430 Bolesławiec, telefonicznie pod numerem telefonu: 578 511 417 lub pocztą elektroniczną na adres: zamowienia@kamadomeble.pl, biuro@kamadomeble.pl. Koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora.
  3. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
   1. imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,
   2. datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
   3. przedmiot reklamacji,
   4. informację i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia niezgodności/wady,
   5. żądanie sposobu doprowadzenia produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży,
   6. wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
 1. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany odesłać do Sprzedawcy na jego koszt wadliwy produkt. Jeżeli ze względu na rodzaj produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie przez Kupującego byłoby utrudnione, Kupujący obowiązany jest udostępnić produkt Sprzedawcy w miejscu, w którym się znajduje w czasie uprzednio ustalonym z Kupującym.
 2. O rozstrzygnięciu reklamacji oraz dalszym sposobie postępowaniaKupujący zostanie poinformowany w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę zgłoszenia reklamacyjnego za pomocą wiadomości elektronicznej na wskazany adres e-mail lub telefonicznie.
 3. W przypadku gdy składana przez Kupującego reklamacja zostanie rozpatrzona na korzyść Kupującego, Sprzedawca niezwłocznie wymieni wadliwy produkt na wolny od wad albo niezwłocznie wady usunie i odeśle go na własny koszt.
 4. W przypadku gdy Kupującym jest konsument, koszty związane z postępowaniem reklamacyjnym pokrywa Sprzedawca.

VIII. DOSTAWA

 1. Produkty zakupione przy wykorzystaniu Sklepu dostarczane są na adres wskazany przez Kupującego.
 2. Produkty zakupione przy wykorzystaniu Sklepu dostarcza Sprzedający/na zlecenie Sprzedającego firma kurierska i/lub Poczta Polska.
 3. Koszty dostawy jednego egzemplarza mebla wynoszą:
  1. 350 zł brutto – łóżko, narożnik, sofa
  2. 100 zł brutto – fotel

  Koszty dostawy nie obejmują usługi wniesienia lub usługi montażu mebli

 4. Czas realizacji zamówienia jest uzależniony od wybranego sposobu płatności i wynosi od 50 do 60 dni roboczych liczonych od :
  1. w przypadku płatności określonej w pkt V ust. 1 lit. a – od dnia zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedającego,
  2. w przypadku płatności w pkt V ust. 1 lit. b – od dnia przyjęcia zamówienia do realizacji.
 1. Do tego czasu należy doliczyć czas na dostawę przesyłki przez Sprzedającego/kuriera/Pocztę Polską – od 1 do 7 dni roboczych. W przypadku, gdyby termin, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, był dłuższy, Kupujący zostanie o tym poinformowany przed przyjęciem zamówienia do realizacji, o którym mowa w pkt IV ust. 2 lit. e. W przypadku braku akceptacji przez Kupującego dłuższego terminu dostawy nie dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży, a złożona przez Kupującego oferta przestaje go wiązać.
 2. Uprasza się aby przy odbiorze przesyłki Kupujący sprawdził, czy zewnętrzne opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. Uszkodzenie przesyłki, w tym naruszenie plomby (taśmy) stanowi przesłankę odmowy jej przyjęcia od kuriera. W takiej sytuacji uprasza się, aby Kupujący w miarę możliwości niezwłocznie skontaktował się ze Sprzedawcą. Powyższe w żaden sposób nie ogranicza praw konsumenta wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do objęcia niektórych produktów darmową dostawą. W przypadku, gdy Kupujący złoży zamówienie jednocześnie na dwa lub więcej produktów, przy czym tylko jeden z nich będzie objęty promocją darmowej dostawy, Kupujący będzie obowiązany do pokrycia kosztów dostawy produktu nieobjętego promocją.

 

IX. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Zgodnie z art. 38 pkt 3 ustawy o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów, której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb
 2. Zgodnie z powyższym zapisem, zwrotom podlegają tylko meble standardowe, to znaczy o standardowych wymiarach, bez wprowadzonych jakichkolwiek zmian w wyglądzie zewnętrznym mebla, na przykład bez wszelkiego rodzaju wstawek z tkanin lub ekoskóry czy dodatkowych przeszyć, pikowań czy innych dodatków, które zostały wcześniej indywidualnie ustalonee z Kupującym i różnią się od mebla standardowego.
 3. Mebel wykonany od podstaw, na indywidualne zamówienie, według indywidualnego projektu również nie podlega zwrotowi.
 4. Każdy mebel, który posiada zmiany w wymiarach lub wyglądzie zewnętrznym nie podlega zwrotowi, ponieważ został wykonany na indywidualne zamówienie Klienta, według jego potrzeb.
 5. Na zwrot towaru standardowego Kupującemu przysługuje 14 dni, termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Kupujący objął rzecz w posiadanie lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie rzeczy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Kupujący jest zobowiązany poinformować Sprzedawcę o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną). Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do ustawy o prawach konsumenta.
 6. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Sprzedawca zwraca Kupującemu wszystkie otrzymane od płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

 

X. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez Sprzedawcę, jako administratora danych osobowych, w celu świadczenia usług przez Sprzedawcę, jak również, pod warunkiem uzyskania zgody Użytkownika, w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa Sprzedawcy. Przetwarzanie zbieranych danych odbywa się zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) i ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (  U. 2002 nr 144 poz. 1204 z późń. zm.). Podanie przez Użytkownika swoich danych osobowych jest dobrowolne.
 2. Dane osobowe Użytkownika mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Użytkowników mogą być także przekazywane – w niezbędnym i wymaganym zakresie – podmiotom trzecim, w tym podmiotom wykonującym na zlecenie Sprzedawcy czynności związane z zawartą z Kupującym Umową, m. in. podmiotom realizującym dostawy zamówionych produktów.
 3. Sprzedawca zapewnia Użytkownikom, których dane osobowe przetwarza, realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie.
 4. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Użytkownik ma w szczególności prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych ze względu na jego szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych.
 5. Poufne informacje dotyczące Użytkowników, w tym dane osobowe Użytkowników są chronione przez Sprzedawcę przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.
 6. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych zawarte są w Polityce Prywatności.

 

XI. POLITYKA PLIKÓW COOKIES

 1. Zgodnie z przepisami ustawy Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (Dz. U. 2004 nr 171 poz. 1800) informujemy, że Sklep wykorzystuje pliki cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. “ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, wysyłane przez serwer WWW, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Sklepu. Cookies zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Domyślne parametry plików cookies pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył
 3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  2. analityczno-statystycznych (analiza zachowań Użytkowników na stronie sklepu internetowego), marketingowych oraz w celu dopasowania treści do indywidualnych potrzeb Kupujących.
  3. poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki
  4. utrzymania sesji Użytkownika, dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła
 4. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika.

 

XII.  MOŻLIWOŚĆ OKREŚLENIA WARUNKÓW PRZECHOWYWANIA I UZYSKIWANIA DOSTEPU PRZEZ COOKIES.

 1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 2. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących ze Sprzedawcą reklamodawców oraz partnerów.
 3. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 4. Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Sklepu.

 

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedawca zobowiązuje się udostępniać nieprzerwanie informację o planowanej zmianie regulaminu w ciągu 14 dni przez planowaną zmianą na stronie internetowej Sklepu. Zmiana Regulaminu nie dotyczy Umów zawartych przed wejściem w życie nowego Regulaminu.
 2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy o prawach konsumentów.
 3. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu.
 4. Spory wynikające z niniejszego Regulaminu mogą zostać rozstrzygnięte za pomocą pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w szczególności przez stałe konsumenckie sądy polubowne przy wojewódzkich inspektorach Inspekcji Handlowej, w postępowaniu w sprawach mediacji realizowanych przez Inspekcję Handlową oraz w postępowaniu prowadzonym przez Europejskie Centrum Konsumenckie w Polsce.
 5. Kupujący, będący konsumentem, ma możliwość zainicjowania polubownego rozwiązania sporu ze Sprzedającym drogą elektroniczną za pomocą unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod linkiem: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=PL. Wykonawca oświadcza, że nie wyraża zgody na wzięcie udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
 6. Niniejszy regulamin wchodzi w życie od 3 października 2021 e.